Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 300-320 / Aktif Sayfa : 16
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaratmış olduğu yeni iş dünyasında işletmeler, devrim niteliğinde bir değişim ortamında varlıklarını sürdürmektedirler. Bilgi çağının bu karmaşık rekabet ortamında başarıya ulaşabilen işletmeler, maddi olmayan değerlerini keşfederek, bu değerleri kullanabilme noktasında hızlı hareket edenler olmaktadırlar. Bu yüzden de, bilgi ekonomisinin işletmeleri, sahip oldukları bilgi temelli entelektüel varlıkları en iyi şekilde yöneterek rekabet üstünlüklerini koruyabileceklerdir.
38 TL.
Yüzyıl başına kadar dünya nüfus artışının çok büyük bölümünü karşılaması beklenen Afrika’nın, geleceğin yükselen yıldızı olacağı ortak algıdır. Zenginliklere sahip olduğu genel olarak biliniyordur ancak bunların neler olduğu, Kıtada nasıl bir ortamın iş insanlarını beklediği, rekabet koşulları, aktörleri, hangi ülkenin daha büyük fırsatlar sunduğu, hangi ülkenin daha riskli olduğu ve nedenleri hakkında bilgi sınırlıdır. Bu çalışmada, firmalarımıza ve ilgililere pazar hakkında bilgi vererek katkı sunmak üze
65 TL.
İşletme birleşmeleri, geçmişten bugüne reel sektörde hacimleri nispetinde gündem oluşturan ticari hamleler olmuştur. Büyük bir ticari grubun başka bir büyük ticari grubun paylarını satın alması, ülke gündemini dahi değiştirebilmektedir. Bu gibi önemli etkiler yaratabilen işlemlerin kamuya, gerçeğe uygun ve şeffaf bir şekilde açıklanması makroekonomik hayatın istikrarlı bir şekilde ilerlemesinin sağlanması adına önem arz etmektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın temel amacı, küresel düzeyd
59 TL.
1. Çalişma Hayatinda Ayrimcilik Ve Sosyal Psİkolojİk Temellerİ 1.1. Çalişma Hayatinda Ayrimcilik 1.2. Ayrimcilik Türlerİ 1.3. Ayrimcilikla Mücadele 2. Etnİsİte Ve Etnİk Ayrimcilik 2.1. Etnİk Kİmlİk 2.2. Etnİk Gruplar 2.3. Etnİsİte Kuramlari 2.4. Sİyasal Sİstemİn Ötekİ’sİnden Toplumun Ötekİ’sİne Ve Etnİk Çatişmalar 2.5. Türkİye, Kürtler Ve Etnİk Ayrimcilik 3. Araştirmanin Sosyal Psİkolojİk Kuramlari 3.1. Sosyal Kİmlİk Kurami 3.2. Sosyal Baskinlik Kurami 4. Kavram Çalişmasi Olarak Çalişma Hayatin
35 TL.
1. The Perspective Of The Developing World On Skilled Immigration: Theoretical Bases 1.1. Three Generations of High Skilled Labor Migration Literature 1.2. What Does the Theory Say? 1.3. Effects of High-Skilled Labor Immigration on the Home Country 1.4. What Can Pave the Way for the Reverse Brain Drain? 2. THE DATA: SURVEY METHODOLOGY AND PROFILE OF THE PARTICIPANTS 2.1. Face to Face Interviews with Turkish Scientists and Scholars 2.2. Profiles of the Respondents: Descriptive Analysis of Turkish Scie
30 TL.
1. Turizm Sektöründe Sağlık Pazarlaması 2. Turizm Sektöründe Spor Pazarlaması 3. Turizm Sektöründe Şehir Pazarlaması 4. Turizm Sektöründe Dijital Pazarlama 5. Turizm Sektöründe Dijital Performans Ölçümü 6. Turizm Sektöründe Nöropazarlama 7. Turizm Sektöründe Paylaşım Ekonomisi 8. Turizm Sektöründe Blokzincir Teknolojisi 9. Turizm Sektöründe Pazarlama Araştırması
27.5 TL.
İçindekiler 1. Bölüm I: Covid-19 Dönemindeki Sağlık Çalışanlarında Alturistik Liderlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2. Bölüm II: Covid-19 Pandemisinde Sağlık Yöneticilerinin Karşılaştıkları Zorluklar 3. Bölüm III: Impact of the Covid-19 on the Economics of Health Care Systems 4. Bölüm IV: Covid-19 Pandemisinde Bireylerin Hükümete, Sağlık Kuruluşlarına ve Medyaya Güveni 5. Bölüm V: Covid-19 Döneminde Hastane Seçimi 6. Bölüm VI: Covid-19 Pandemisinde Neoliberal Sağlık Siste
47 TL.
Contemporary Issues In StrategicHuman Resource Management
35 TL.
Çalışan deneyimi kavramı, şirketlerin gündemine çoktan girmiş durumdadır. Günümüzün deneyim ekonomisinde liderler, çalışan deneyiminin iyiye gitmediği bir şirkette, müşteri deneyiminin iyileşmesinin mümkün olmadığının farkındalar. Dünyada, Çalışan Deneyimi Global Başkanı atayan ilk şirket Airbnb oldu ve onu birçok büyük şirket takip etti. Türkiye'nin önde gelen şirketleri hem genel merkez hem de bölge yapılanmalarındaki farklı seviyelerde Çalışan Deneyimi Yöneticileri atamaya başladılar. Bu kitap, tüm İns
35 TL.
Pazarlama, hayatımızın her alanında kendini hissettirmekte ve bizi etkilemektedir. Bu açıdan pazarlama biliminin sosyal ve ticari hayatımızdaki yerinin çok iyi tanınması gerekmektedir. Pazarlama çok alanda önemli gelişmeleri doğurmakta ve insanların köklü sorunlarına çözüm üretilmesinde rol almaktadır. Denebilir ki pazarlama başarısı diğer sektörlerin ve bilim alanlarının gelişmesinde etkili olabilmektedir. Pazarlama biliminde gelişen ve pazarlamayı iş hayatında etkin bir şekilde kullanan ülkelerin çok hızl
52 TL.
Burjuva iktisatçıların ve politikacıların iddialarına karşın, ne ülkeleri refaha kavuşturma, ne de ekonomik krizleri ortadan kaldırma iddiasını gerçekleştirebilen neoliberalizm, hâkim sınıfların iktidarını pekiştirmeye ve emekçileri daha beter bir sefalete sürükleme pahasına zenginleri daha da zengin etmeye yarayan bir programdan ibaret. Gelişmiş ülkelerin yeni bir emperyalizm tarzı olarak diğer ülkelere neoliberalizmi ihraç etmesinin faturasını ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emekçi sınıflar ve
45 TL.
Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyüme her zaman iktisat politikalarının öncelikli amacı olmuştur. Ancak gelişmekte olan ülkelerin iktisadi büyüme amacının yanı sıra kalkınma amacını da gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu ülkelerde tasarruf, yatırım ve sermaye birikiminin yetersizliği büyüme ve kalkınma için dış kaynağı zorunlu hale getirmekte ve borçlanma bir zorunluluk halini almaktadır. Gelişmiş ülkeler tarafından daha az gelişmiş ülkelere sağlanan yardımlar ya da uluslarüstü finansal
40 TL.
Günümüzde tedarik zinciri yönetimi işletmelerin rekabet başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Tedarik zincirleri çok sayıda bağımsız firma ve süreçten oluşan karmaşık yapılı sistemlerdir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle gün geçtikçe karmaşıklığı artan tedarik zincirlerini başarıyla yönetmek zorlaşmaktadır. 21.yüzyılda çevresel ve sosyal problemler ile artan riskler, Endüstri 4 ile gelen değişimler ve Covid-19 pandemisinin tedarik zincirleri üzerinde yaratmış olduğu ani şok ve belirsizli
75 TL.
İçindekiler 1 KURUMSAL RAPORLAMA 1.1. Finansal Raporlama 1.2. Finansal Olmayan Raporlama 2 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI 2.1. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma 2.2. Kurumsal Sürdürülebilirlik 2.3. Sürdürülebilirlik Raporlaması 3 KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARI VE ÇERÇEVELERİ VE DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASINDAKİ YAKINSAMA ÇALIŞMALARI 3.1. Küresel Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve Çerçeveleri 3.2. Sürdürülebilirlik Raporlama Standart
27.9 TL.
İçindekiler 1 Gelir Dağılımı ve ĠĢsizlik Temelinde COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Özelinde Salgının Ġktisadi Sonuçları 2 COVID-19’un Uluslararası Ticaret ve Diğer Temel Makro Göstergeler Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri Analizi 3 COVID-19 Pandemi Krizinin Ekonomik ve Finansal Etkileri: G-7 ve Kırılgan BeĢli Ülkelerinin KarĢılaĢtırmalı Analizi 4 COVID-CDS-COVID (CCC) Döngüsü: Kalıntılarla ArtırılmıĢ (RALS) Koentegrasyon Testinden Kanıtlar 5 COVID-19 Pandemisinde Ülk
65 TL.
Günümüzde çok geniş bir alanı kapsayan finans bilim dalının başlıca araştırma konuları arasında yer alan finansal piyasalar ile kurumsal finans başlığındaki çeşitli konuların uygulamalı bir şekilde ele alınmasıyla Türkiye finans piyasasındaki durumunu ortaya koymaya çalışan bu kitaba, 13 farklı üniversiteden 23 akademisyen yazar hazırladıkları bilimsel eserlerle katkıda bulunmuşlardır. Kitapta yer alan tüm çalışmalar, iki farklı hakem değerlendirmesinden geçirilerek yayına kabul edilmiştir. Kitapta yer alan
65 TL.
İçindekiler 1 İKTİSADİ ANLAMDA KURUM KAVRAMI 1.1. Kurumsal İktisadın Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 1.2. Kurumsal Yapının Oluşumunda ve Değişiminde Ekonomik, Hukuki, Politik ve Toplumsal Etkenler 2 KAMU EKONOMİ POLİTİKALARI, MAKROEKONOMİK PERFORMANS VE KURUMLAR 2.1. Kurumsal Yapının Kamu Politikaları İle İlişkisi 2.2. Makroekonomik Performans 2.3. Ekonomik Büyüme ve Kurumsal Yapı 2.4. Kamu Ekonomi Politikaları İle İlişkili Makroekonomik Göstergeler ve Kurumsal Yapı 3 KAMU MALİYESİ VE KURUM
27.5 TL.
Kitapta, Karl Marx ile Friederich Engels’in üç önemli ve tanınmış makalesi, “Serbest Ticaret Sorunu”, “Ücretli Emek ve Sermaye” ve “Ücret Fiyat Kâr” yer alıyor. Ekonomik liberalizm, pazar ekonomisi ile üretim araçları özel mülkiyetinin destek bulduğu siyasi, ekonomik ve ideolojik bir sistemdir. Temel olarak, liberalizmde serbest girişim ve tekelci rekabet ön plandadır. Liberal ekonomik sistemde, kapitalizmdeki gibi, devletin ekonomik faaliyetleri sınırlandırılır ve özel sektöre ağırlık verilir. Ekonomik lib
35 TL.
Bu kitap, işletmelerde her geçen gün önem kazanmakta olan enformasyon sistemlerinin karar vericiler tarafından nasıl etkin kullanılabileceğini derinlemesine ele almaktadır. Şunu da hemen belirtmek gerekir ki zaten önem kazanmakta olan enformasyon sistemleri, özellikle tüm dünyanın yaşamış olduğu salgın döneminde on yıllar içerisinde ulaşacağı noktaya birkaç yıl içerisinde ulaşmıştır. Günümüzde artık en büyük önceliği enformasyon sistemlerine vermeyen işletmelerin hayatta kalabilmeleri neredeyse imkânsızdır.
60 TL.
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 300-320 / Aktif Sayfa : 16